Obchodní Podmínky               
Logo

Obchodní podmínky


Prodávající: Bc. Lucie Dluhošová
Sídlo: Bašteckého 2553/3, Praha 5, 15500
IČO: 06197329, neplátce DPH

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup Bc.Lucie Dluhošové přes internet na internetových stránkách www.domácí-cheesecake.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).
 • Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese www.domácí-cheesecake.cz.
 • Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.domácí-cheesecake.cz je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
 • Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • Kupující má právo objednávku zrušit či změnit nejpozději 48 hodin před požadovaným dodáním zboží, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Pro zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

III. Práva a povinnosti Prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.domácí-cheesecake.cz.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a Prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám s výjimkou případných partnerů zajišťujících přepravu jako jsou kurýrní společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.

IV. Práva a povinnosti Kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, e-mailové adresy, telefonického spojení a požadovaného termínu doručení.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu, platební kartou či bankovním převodem po vytvoření objednávky nebo v hotovosti při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • S cenou včetně dopravného je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

V. Předání a doprava zboží

 • Způsob předání zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 • Cena dopravy je 99 Kč pro rozvoz v rámci území hl. města Prahy, mimo Prahu je účtován poplatek dle vzdálenosti od Prahy.
 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.

VI. Termín dodání

 • Součástí Kupní smlouvy je požadovaný termín dodání zboží. V případě nemožnosti dodržet požadovaný termín dodání ze strany Prodávajícího je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího telefonicky informovat neprodleně po zjištění nemožnosti dodržení požadovaného termínu dodání.
 • V případě prodloužení doby dodání delší než 4 hodiny oproti požadovanému termínu dodání má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že takto učiní ihned, jakmile bude Prodávajícím informován o prodloužení doby dodání. Toto právo se nevztahuje na prodloužení doby dodání způsobené okolnostmi, které nejsou ovlivnitelné ze strany Prodávajícího (nehody, živelné pohromy apod.).

VII. Reklamace

 • U potravinářského zboží nabízeného Prodávajícím je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit ihned u Prodávajícího a má právo takové zboží nepřevzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění telefonicky či e-mailem a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákona a předpisů upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny včetně dopravného.
 • Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci, po předchozí telefonické domluvě, v místě určeném Prodávajícím pro příjem reklamací.
 • K reklamaci je ve všech případech nutné předložit zboží a fakturu. Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace informován telefonicky či e-mailem.